"Wie kan ik benaderen voor ervaren vrachtwagenchauffeurs!"

"Wil jij werken als buschauffeur? "

"Ik heb altijd al een vrachtwagen willen besturen."

"Word jij onze nieuwe chauffeur?"

Voorwaarden

Algemene voorwaarden geldend voor Allroad Projecten BV

Artikel 1. Definities
1. Opdrachtnemer: Allroad Projecten B.V. , ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17235279
2. Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Allroad Projecten B.V. een overeenkomst sluit.
3. Overeenkomst: Schriftelijk stuk waarin de afspraken terzake van de dienstverlening van opdrachtnemer aan opdrachtgever beschreven wordt.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tenzij in de overeenkomst anders vermeld.
2. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van opdrachtgever op een overeenkomst met opdrachtnemer wordt uitgesloten tenzij in de overeenkomst anders vermeld.
3. Indien deze Algemene Voorwaarden reeds van toepassing zijn op een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, dan zijn deze eveneens van toepassing op eventuele nadere mondelinge, telefonische, per telefax of anderszins gegeven opdrachten aan opdrachtnemer, ongeacht een schriftelijke bevestiging van de zijde van de opdrachtgever.
4. In geval enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is dan wel vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven. Voorts zullen opdrachtgever en opdrachtnemer overleggen over de inhoud van een mogelijk nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk aansluiting gezocht wordt bij de nietige c.q. vernietigde bepaling.

Artikel 3. Totstandkoming en (tussentijdse) wijziging van de overeenkomst
1. Alle offertes in welke vorm dan ook zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
2. De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer komt tot stand en is bindend indien deze door beide is ondertekend
3. Aanvullingen c.q. wijzigingen van de overeenkomst zijn voor partijen slechts bindend indien en voor zover deze door partijen schriftelijk zijn vastgelegd.
4. Opdrachtnemer is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
5. Opdrachtnemer heeft het recht gebruik te maken van diensten van derden bij de uitvoering van de overeenkomst.
6. Indien zich wetswijzigingen voordoen, dan wel uitleg van wetgeving aanmerkelijk wijzigt waardoor de gesloten overeenkomst wijzigt, komen alle eventuele nadelige gevolgen daarvan voor risico van de opdrachtgever, tenzij en voor zover dit bij nadere overeenkomst expliciet anders wordt overeengekomen.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. Opdrachtgever is verplicht alle informatie, welke opdrachtnemer nodig heeft voor een correcte uitvoering van de overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen.
2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de overeenkomst dient te worden uitgevoerd. Opdrachtnemer heeft de plicht desgevraagd opdrachtgever van te voren in te lichten over de wijze waarop aan de uitvoering vorm wordt gegeven.
3. Opdrachtnemer zal voor de uitvoering van de overeenkomst personeel inzetten, hetzij op locatie van de opdrachtgever, hetzij elders. Partijen zijn dan schriftelijk overeengekomen aan welke voorwaarden het in te zetten personeel dient te voldoen. Zijn deze voorwaarden niet schriftelijk vastgelegd, dan bepaalt de opdrachtnemer de voorwaarden.
4. Indien hiertoe aanleiding bestaat is het de opdrachtnemer toegestaan een andere medewerker in te zetten dan degene die de overeengekomen werkzaamheden uitvoert of zal uitvoeren.
5. Opdrachtnemer zal voor de uitvoering van de overeenkomst voldoen aan de voorwaarden die schriftelijk met betrekking tot de wijze van uitvoering van deze opdracht zijn overeengekomen. Indien de voorwaarden niet zijn vastgelegd, gaat de opdrachtgever akkoord met de voorwaarden van de opdrachtnemer.
6. Opdrachtgever baseert haar adviezen en werkzaamheden op informatie van de opdrachtgever. Opdrachtnemer mag ervan uit gaan dat deze informatie juist is.

Artikel 5. Tarieven en urenverantwoording
1. De door de medewerker uit te voeren werkzaamheden zullen door opdrachtgever aan opdrachtnemer worden vergoed op basis van het aantal aan de werkzaamheden besteedde uren. Het uurtarief is (exclusief BTW) vermeld in de overeenkomst. Het tarief geldt uitsluitend voor de in de overeenkomst genoemde medewerker van opdrachtnemer.
2. Tenzij anders overeengekomen, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging. Opdrachtgever heeft het recht de uurtarieven 2 maal per jaar (in juli en januari) aan te passen als gevolg van indexering van de directe kosten. Prijsstijgingen die het gevolg zijn van (semi-) overheidsmaatregelen of wijzigingen in de toepasselijke CAO zullen aan opdrachtgever worden doorberekend met ingang van het tijdstip van de wijzigingen.
3. Opdrachtnemer is gerechtigd, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, ook andere kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.
4. De facturen van de opdrachtnemer worden opgesteld aan de hand van de door de opdrachtgever voor akkoord getekende urenverantwoordingen welke de opdrachtgever verbinden.
5. Bij verschil tussen de door de medewerker bij de opdrachtnemer ingeleverde urenverantwoording en het door de opdrachtgever behouden afschrift, geldt de bij opdrachtnemer ingeleverde urenverantwoording als volledig bewijs, behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever dat het door hem behouden bewijs juist is.
6. Indien de opdrachtgever weigert de urenverantwoording van opdrachtnemer voor akkoord te tekenen heeft opdrachtnemer het recht het aantal gewerkte uren bindend vast te stellen overeenkomstig de opgave van de medeweker dan wel, bij gebreke van een dergelijke opgave, vast te stellen op de overeengekomen arbeidsomvang.
7. De opdrachtgever heeft niet het recht van compensatie of opschorting van betalingen op basis van vermeende toerekenbare tekortkoming. De opdrachtgever kan zich niet beroepen op onbevoegdheid tot tekening van de urenverantwoordingen die in het normale proces worden gedaan, tenzij hij bepaalde personen daarvan heeft uitgesloten en dit schriftelijk heeft kenbaar gemaakt.
8. Indien tijdens een werkweek het aantal gewerkte uren van een medewerker van opdrachtnemer groter is dan de afgesproken inzet, zal voor deze overuren de vergoeding 125% per uur bedragen. Op zaterdagen zal de vergoeding 150% per uur bedragen. Op zondagen en algemeen erkende feestdagen bedraagt de vergoeding per uur 200%.

Artikel 6. Facturatie en betaling
1. De facturen worden wekelijks achteraf aan opdrachtgever toegezonden.
2. Bezwaren tegen de juistheid van de factuur dienen binnen 7 dagen na de factuurdatum schriftelijk gemotiveerd bij de opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt met de gehele factuur te hebben ingestemd. Na deze termijn worden bezwaren niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn rechten verloren.
3. Indien opdrachtgever de juistheid van een factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet-betwiste gedeelte.
4. Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden door middel van overmaking van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van opdrachtnemer.
5. Indien opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, dan wel indien opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt gesteld, is opdrachtgever van rechtswege in gebreke, zonder dat ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk volledig opeisbaar, terwijl opdrachtnemer tevens aanspraak heeft op vergoeding van een vertragingsrente van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt berekend.
6. Indien betaling moet worden bewerkstelligd door derden komen alle (buiten-) gerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
1. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen, is opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor de door opdrachtgever geleden directe schade die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van – door opdrachtgever aan te tonen –schuld van opdrachtnemer bij de uitvoering van haar verplichtingen voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten overeenkomst. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bedrijfs- of gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst.
2. Indien de verhouding van de door de opdrachtgever te leveren prestatie ten opzichte van de door de opdrachtgever geleden schade daartoe aanleiding geeft, zal de door opdrachtnemer te vergoeden schade gematigd worden.
3. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval beperkt tot de hoogte van de overeenkomst. In alle gevallen echter tot een maximum van € 50.000,- per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen, met een maximum van € 100.000,- per jaar voor de totale opdrachtenportefeuille.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar ondergeschikten.
5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden wegens een fout van de bij de werkzaamheden betrokken medewerker van opdrachtnemer. Indien opdrachtnemer ondanks het hiervoor gestelde door een derde aansprakelijk wordt gesteld en opdrachtnemer in dat geval schade heeft moeten betalen, heeft opdrachtnemer voor het gehele alsdan door haar voldane bedrag aan schadevergoeding en kosten op opdrachtgever recht van regres.
6. Indien opdrachtgever hiergenoemde beperkingen in de aansprakelijkheid van opdrachtnemer niet aanvaardt, dient hij dit voor het aangaan van de overeenkomst schriftelijk kenbaar te maken. Alsdan zal opdrachtnemer bij een verzekeringsmaatschappij een offerte aanvragen om haar wettelijke aansprakelijkheid voor (directe en/of indirecte) schade, ontstaan tijdens het project waar de overeenkomst betrekking op heeft, te verzekeren. Indien een WA verzekering voor een project wordt gesloten, komen de daaraan verbonden kosten voor rekening van opdrachtgever. In geval een project verzekerd is, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor directe en indirecte schade beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar in het onderhavige geval te verstrekken uitkering.
7. Voorwaarde op het recht op eventuele schadevergoeding is dat de opdrachtgever binnen bekwame tijd nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, schriftelijk en met redenen omkleed bij opdrachtnemer terzake heeft geprotesteerd. De aansprakelijkheid vervalt door verloop van een jaar na constatering van de tekortkoming, doch uiterlijk een jaar nadat de in de opdrachtbevestiging genoemde opdracht is geëindigd.

Artikel 8. Vrijwaring
1. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor schade ontstaan aan persoon of goed van de medewerkers van opdrachtnemer indien deze op locatie (het bedrijf van opdrachtgever of een overeengekomen locatie elders) is ontstaan.
2. Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voor (na-)heffingen terzake sociale lasten, loonbelasting en premies volksverzekering door opdrachtnemer verschuldigd in verband met haar medewerkers die werkzaam zijn aan opdrachtgevers werkopdracht.

Artikel 9. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze door de opdrachtgever niet meer kan worden verlangd. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van opdrachtnemer, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen etc, waardoor opdrachtnemer haar verplichtingen jegens opdrachtgever niet (meer) na kan komen.
2. Indien zich een overmachtsituatie voordoet is opdrachtnemer niet in verzuim en is opdrachtnemer gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien en voor zover er sprake is van een tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming van haar verplichtingen, dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden indien en voorzover sprake is van een blijvende onmogelijkheid tot nakoming van haar verplichtingen. In geval van overmacht heeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
3. Opdrachtnemer is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
1. De door opdrachtnemer ten behoeve van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst gekochte goederen en bedrijfsmiddelen blijven te allen tijde eigendom van opdrachtnemer. In geval van faillissement van opdrachtgever mag opdrachtnemer alle niet, of niet volledig betaalde goederen meenemen, met inbegrip van rente en/of kosten drukkend op bedoelde goederen en bedrijfsmiddelen respectievelijk het terughalen daarvan.
2. Alle goederen en bedrijfsmiddelen door opdrachtgever verstrekt aan de medewerker van opdrachtnemer in het kader van de uitoefening van de werkzaamheden, zijn en blijven volledig eigendom van opdrachtgever. Opdrachtgever zal de medewerker van opdrachtnemer laten tekenen voor ontvangst van de goederen.
3. Alle documenten door opdrachtgever verstrekt aan de medewerker van opdrachtnemer in het kader van de uitoefening van de werkzaamheden, zijn en blijven volledig eigendom van opdrachtgever.
4. Alle beschikbaar gestelde documenten, goederen en bedrijfsmiddelen dienen bij het einde van het project of zoveel eerder als daarom wordt gevraagd aan de opdrachtgever ter beschikking te worden gesteld.

Artikel 11. Geheimhouding
Opdrachtnemer zal geen vertrouwelijke informatie, verkregen tijdens de uitvoering van werkzaamheden op grond van deze overeenkomst, openbaar maken of bekend maken aan derden. Eenzelfde verplichting geldt voor het personeel in dienst van opdrachtnemer. Alle informatie wordt geacht vertrouwelijk te zijn.

Artikel 12.Verbod overname medewerker
1. Het is opdrachtgever of de aan hen gelieerde onderneming(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en een periode van 12 maanden na afloop van de opdracht verboden een overeenkomst met de medewerkers van opdrachtnemer aan te gaan, of deze medewerkers op enigerlei andere wijze voor opdrachtgever werkzaam te doen zijn, zulks direct of indirect, al dan niet tegen betaling, tenzij opdrachtnemer daar uitdrukkelijk schriftelijk in heeft toegestemd.
2. Voor iedere overtreding van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, verbeurt de opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare –niet voor matiging vatbare- boete van € 25.000,-- exclusief BTW zonder dat hiervoor een sommatie dan wel ingebrekestelling vereist is, onverminderd het recht van opdrachtnemer op volledige schadevergoeding.

Artikel 13. Duur en beëindiging van de overeenkomst
1. In de regel is sprake van beëindiging van de overeenkomst door einde van het project. De periode kan zijn bepaald door de vermelding van een looptijd of einddatum, dan wel een objectief vaststelbare gebeurtenis. Bij het intreden respectievelijk aflopen daarvan is de overeenkomst beëindigd zonder dat wederzijdse opzegging nodig is.
2. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer hebben het recht een overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Hier dienen aanwijsbare of gangbare of redelijke oorzaken aan ten grondslag te liggen. De overeenkomst zal in dat geval worden ontbonden door middel van een door opdrachtgever en opdrachtnemer ondertekende verklaring. De reeds verstreken, reeds gefactureerde en nog te factureren honoraria tot de datum van beëindiging blijven verschuldigd.
3. Indien de opdrachtgever in verzuim is met enige uit kracht der wet, deze voorwaarden, dan wel de overeenkomst op hem rustende verplichting, heeft opdrachtnemer het recht, zulks geheel ter keuze van opdrachtnemer, de overeenkomst te ontbinden door dat in een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever kenbaar te maken, dan wel haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten, zulks onverminderd haar rechten op volledige schadevergoeding. In gevallen dat de opdrachtgever: - in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd; - komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld; - overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf; heeft opdrachtnemer de bevoegdheid om de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten tot dat de opdrachtgever zekerheid heeft gesteld omtrent de nakoming van haar verplichtingen.
4. Het eindigen van de overeenkomst om welke reden dan ook, ontslaat partijen niet van de lopende verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van opdrachtnemer tenzij door deze een andere plaats is gekozen.
2. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in
Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in
Alle vacatures
Contact
Allroad
Stratumsedijk 26 
5611 ND Eindhoven
T 040 - 555 55 55
E info@allroad.nl
KvK nummer 17235279